Прием в първи клас за учебната 2024/2025 година

# # #

         Уважаеми родители,

На 29.04.2024 г. ще бъдат обявени свободните места за прием на ученици за първи клас през учебната 2024/2025 година. Системата ще се заключи за подготовка на първо класиране в 18.00 ч. на 02.06.2024 г. 

Обявяване на приетите на първо класиране ученици – 03.06.2024 г.

Записването на учениците в първи клас в 143.ОУ  за учебната 2024/2025 г. започва  от 09:00 ч. на
04.06.2024 г.
 и приключва в 16:00ч. на 13.06.2024 г.    

Документи се приемат в 143. ОУ “Георги Бенковски” всеки работен ден от 09:00  ч. до 17:00 ч.

 

Необходими документи:

1. Заявление -генерира се автоматично в системата (има налично в 143.ОУ);

2. Копие от Удостоверение за раждане на детето;

3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование (издава се от детска градина или училище с подготвителна група);

4. При наличие на допълнителен критерий, който не се удостоверява служебно, се предоставя
оригинален документ и копие, потвърждаващ обстоятелството.

 

                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

Уважаеми родители,

За новата учебна 2024/2025 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.


  С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Какво ще изучават бъдещите първокласници

Какво предлага 143. ОУ “Георги Бенковски” 

Прилежащ район

 

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година:

                 Клас                           Брой паралелки               Брой ученици в паралелка               Брой групи ЦОУД             Брой ученици в група ЦОУД                
                 Първи 4 24 4 24