Прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

# # #

         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 143.ОУ  за учебната 2023/2024 г. започва от 09:00 ч. на
06.06.2023 г.
 и приключва в17:00ч. на 15.06.2023 г.    

Документи се приемат в 143. ОУ “Георги Бенковски” всеки работен ден от 09:00  ч. до 17:00 ч., с изключение на 13.06.2023г. /провеждане на национално външно оценяване/.

 

Необходими документи:

1. Заявление -генерира се автоматично в системата (има налично в 143.ОУ);

2. Копие от Удостоверение за раждане на детето;

3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование (издава се от детска градина или училище с подготвителна група);

4. При наличие на допълнителен критерий, който не се удостоверява служебно, се предоставя
оригинален документ и копие, потвърждаващ обстоятелството.

 

                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Уважаеми родители,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.


  С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

Свободните места ще бъдат обявени на 24 април 2023 г. Профилите и кандидатурите на децата могат да бъдат актуализирани от родителите от тази дата до 18:00 ч. на 4 юни, когато системата ще  бъде заключена.

Първо класиране ще излезе на 5 юни. Записване на класираните деца ще става от 06. 06. 2023 г. до 17:00 часа на 15.06.2023 г.

Второто класиране излиза на 16 юни. Записване до 16:00 ч на 23.06.2023 г.. На 23.06.2023 г.  в 17:00 ч. системата се заключва. След 18:00 ч. излиза трето класиране.  Край на записване на класираните: 28.06.2023 г. в 16:00 ч.  

Четвърто класиране излиза на 28.06.2023 г. в 18:00 ч.. Записване на 29.06. и 30.06.2023 г.

  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Какво ще изучават бъдещите първокласници

Какво предлага 143. ОУ “Георги Бенковски” 

Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година:

                 Клас                           Брой паралелки               Брой ученици в паралелка               Брой групи ЦОУД             Брой ученици в група ЦОУД                
                 Първи 4 24 4 24