Документи

# # #

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 143.ОУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН

СТРАТЕГИЯ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ЗАПОВЕД ЗА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВАТА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА