Съобщение

# # #
  • comments off

Съобщение

Удължава се срокът за предоставяне на оферти по обществена поръчка с предет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ „Георги Бенковски”, гр.София за 2017 година“ до 22.02.2017 г. включително.


143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”- ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ”ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

            тел.: 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

 № 449-449/17.02.2017 г.

 

На основание Заповед № 437-437/09.02.2017 г. на директора на 143.ОУ и във връзка с необходимостта от провеждане на вътрешна процедура за възлагане на поръчка  чрез събиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ Георги Бенковски”, гр.София за 2017 година“, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. на Министерски съвет  и във връзка с чл. 188, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

 

 

НАРЕЖДАМ:

 1. Удължавам първоначалния срок за събиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ Георги Бенковски”, гр.София за 2017 година“, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. на Министерски съвет  до 22.02.2017 г. до 17:00 ч.

2. След изтичане на удължения срок, отварянето на получените оферти да се извърши на 23.02.2017 г. в 13:00 ч. в сградата на 143.ОУ.

3. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача.

С настоящата заповед да бъдат запознати съответни длъжностни лица за сведение и изпълнение от Надежда Владимирова – заместник- директор АСД.

 

Директор на 143. ОУ: подпис

                / Ирена Дойчинова/

 

Запознат със заповедта:

                   Н. Владимирова-подпис

  • Сподели

# # #