Проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“

# # #
  • comments off

Проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, 

          143 ОУ „Георги Бенковски” от 2021/2022 учебна година ще се включи в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“,  реализиран с помощта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни фондове – https://react.mon.bg/home

Проектът BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. И е с продължителност 35 месеца.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес, като дейностите са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система.

По проекта в 143 ОУ „Георги Бенковски” вече са доставени72 лаптопаDell Latitude Education 3190 2-in-1q, екран 11.6 (touchscreen), преднадзначени за ученици от нашето училище, както и универсален шкаф за съхранение и зареждане на устройствата. Ще се доставят и 18 лаптопа Lenovo ThinkPad L14 Gen 2, екран 14 (touchscreen) за учителите. Така ще се подобри техническото обезпечаване и ще се осигурят отлични условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, ще се допълни и подсили морално остарелия технологичен фонд. Всички устройства са с необходимия софтуер за работа, като използването ще бъде възможно чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес.

От ръководството

  • Сподели

# # #