Прием за първи клас

# # #
 • comments off

Прием за първи клас

Критерии за класиране на ученици в първи клас през 2017/2018 учебна година

КРИТЕРИИНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.А.Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии /улици, квартали, микрорайони, ж.к. и др./ към всяко училище, намиращо се на територията на съответния административен район.Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта на един от родителите.
 Б. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта на един от родителите.
 В.Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Лична карта на един от родителите.
 Г.Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.Проверка от Комисията.
 Д. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т.Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. 
2.Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т.Удостоверява се от училището по системата АДМИН и копие от първа страница на ученическата книжка на детето обучаващо се в училището
 3.Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т.Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 4.Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището – 8 т.Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 5.Дете с двама починали родители – 22 т.Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
6.Дете с един починал родител – 20 т.Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
 7.Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т.Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
 8.Дете от многодетно семейство– 20 т.Удостоверение за раждане на децата.
 9.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Критериите са приети от СОС с Решение № 83 по Протокол №29/23.02.2017 г.

ГРАФИК И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА

УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В 143. ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”

ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

№  ДЕЙНОСТСРОККЪДЕ И КАК
 1.ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:    • Заявление за записване – по образец на 143.ОУ (изтегли от сайта на училището – https://www.143ou.com)С ПРИЛОЖЕНИЕ Декларация за уточняване на критериите по образец на 143.ОУ и съответните документи
  • Копие от удостоверението за раждане на детето
  • Лична карта на родителя за справка
ОТ18.04.2017 г.ДО19.05.2017 г.В кабинета назаместник-директоравсеки работен ден от8.30 ч. до 17.30 ч.
 2.ИЗНАСЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ НА I-во КЛАСИРАНЕ.  НА02.06.2017 г.17.00 ч.На табло в централното фоайе на училището
3.ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИОТ05.06.2017 г.ДО07.06.2017 г./8.00 ч.  18.00ч/• С оригинала на удостоверението за задължително предучилищно образование• Здравна карта и лична здравно-профилактична карта• Документи за удостоверяване на броя точки по критериите за прием• Заявление за изучаване на РП и ДПизтегли от сайта на училището – https://www.143ou.com
 4. ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА II-ро КЛАСИРАНЕ       НА08.06.2017 г.17.00 ч.На табло в централното фоайе на училището
 5.ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ОТ II-ро КЛАСИРАНЕОТ09.06.2017 г.ДО12.06.2017 г./8.00 ч.  18.00ч/В кабинета назаместник-директора
6.ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ ОТ II-ро КЛАСИРАНЕ13.06.2017 г.17.00 ч.На табло в централното фоайе на училището
 7.ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ II-ро КЛАСИРАНЕОТ14.06.2017 г.ДО15.06.2017 г./8.00 ч.  18.00ч/• С оригинала на удостоверението за задължително предучилищно образование• Здравна карта и лична здравно-профилактична карта• Документи за удостоверяване на броя точки по критериите за прием• Заявление за изучаване на РП и ДПизтегли от сайта на училището – https://www.143ou.com
 8.ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА III-ро КЛАСИРАНЕ       16.06.2017 г.17.00 ч.На табло в централното фоайе на училището
 9.ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТАОТ19.06.2017 г.ДО14.07.2017 г./8.00 ч.  18.00ч/В кабинета назаместник-директора
 10. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ:21.06.2017 г.07.09.2017 г.         ОТ     18.30 ч. По паралелки в класните стаи 

Какво ще учат първокласниците през учебната

2017 / 2018 година* * *

>>> Български език и литература – 7 часа седмично

>>> Математика – 4 часа седмично

>>> Околен свят – 1 час седмично

>>> Музика – 2 часа седмично

>>> Изобразително изкуство – 2 часа седмично

>>> Технологии и предприемачество – 1 час седмично

>>> Физ. възпитание и спорт – 2 часа седмично

>>> Разширена подготовка – Български език и литература – 1,5 часа седмично

>>> Разширена подготовка– Математика – 1,5 часа седмично                                   

>>> Допълнителна подготовка – Английски език – 2 часа седмично

Целодневна организация на обучение: от 8.00 ч. до 18.00 ч.

143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРЕДЛАГА:

 •      култура на поведение (в ЧК);
 •      групи за овладяване на четивната техника и за развиване на комуникативните умения;
 •      литературно четене (във всички класове);
 •      интерактивни часове;
 •      неограничен интернет достъп;
 •      компютърни кабинети, които се обновяват ежегодно;
 •      мултимедиен презентационен кабинет;
 •      иновативни уроци с програмата Envision, Jumpido, Jump Math, ползване на 3 D – принтер;
 •      занимания по интереси – в І, ІІ, ІІІ и ІV кл., в групите за целодневно обучение;
 •      часове във всеки клас със специалисти от по-горна образователна степен;
 •      специализирани часове по писане на есе още от V клaс;
 •      безплатни консултации и пробни изпити по български език и литература и по математика за кандидатстване след VІІ клас;
 •      консултации по всички учебни дисциплини /за ученици с текущ успех под 4.50 – задължително по предварително обявен график/;
 •      срочни и годишни дидактически тестове;
 •      текущи писмени изпитвания всеки месец;
 •      резюмета по всички учебни дисциплини за подпомагане на подготовката за срочните тестове;
 •      система за поощрения в учебната работа;
 •      специализирана подготовка за кандидатстване след VІІ клас;
 •      вокална група ; мажоретен ансамбъл;
 •      извънкласни дейности – футбол, карате, шах, зумба, хандбал, народни и спортни танци;
 •      тематични екскурзии, изнесени обучения по различни учебни предмети;
 •      богат библиотечен фонд;
 •      ученически стол с готвени ястия;
 •      бюфет;
 •      медицински персонал – целодневно;
 •      детски училищен психолог – целодневно;
 •      ресурсен учител – целодневно;
 •      24 – часова охрана, видеонаблюдение;
 •      застраховки на учениците;
 •      социална политика /месец юни/ – безплатно лятно училище за учениците от първи клас /курсове по англ. език, приложна математика, спорт/
 • Сподели

# # #