Покана за създаване на обществен съвет

# # #
  • comments off

Покана за създаване на обществен съвет

Уважаеми родители,

     За подпомагане развитието на 143. OУ „Георги Бенковски“ и за граждански контрол на управлението му, и в изпълнение на чл. 7, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои създаването на Обществен съвет към училището.

     В тази връзка на 15.12.2016 г. от 18,30 ч. в учителската стая на училището ще се проведе  събрание на родителите при следния дневен ред:

– Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работата на Обществения съвет.

– Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

От  ръководството

  • Сподели

# # #