Обява

# # #
 • comments off

Обява

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ
ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община https://sofia.obshtini.bg/doc/3073241, приети с Решение №136 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г., в сила от 06.04.2017 г., доп. – Решение №639 по Протокол №40/28.09.2017 г., изм. – Решение №756 по Протокол №43/09.11.2017 г., изм. и доп. Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018г. на Столичния общински съвет, заявено писмено желание от родителите и по решение на педагогически съвет, 143.ОУ „Георги Бенковски” обявява конкурс по документи за извънкласни дейности, извън учебните програми, съобразени с възрастовите особености през учебната 2024/2025 г.
Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

І. Вид извънкласна дейност:

 1. Таекуондо – възрастова група 6 – 11 години.
 2. Футбол – възрастова група 6 – 11 години.
 3. Шах – възрастова група 6 – 11 години.

ІI. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 4. Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, от т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
 7. Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;
  8 . Оферта, която да съдържа:
  а) списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност на територията на 143.ОУ „Георги Бенковски“;
  б) документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и т.н.;
  в) документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в 143.ОУ „Георги Бенковски“ – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
  г) програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
  д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;
  е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганата извънкласна дейност;
  ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

ІIІ. Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б” – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  а) за степен бакалавър – 5 т.
  б) за степен магистър – 10 т.
  в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.
  Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.
 2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в 143 ОУ „Георги Бенковски”, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно-аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
 • при липса на професионален опит – 5 т.;
 • до 3 години – 15 т.;
 • над 3 години – 25 т.
 1. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  а)Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.:
  – при несъответствие – 0 точки;
  – при непълно съответствие – 5 точки;
  – при пълно съответствие – 10 точки.
  б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.:
  – при несъответствие – 0 точки;
  – при непълно съответствие – 5 точки;
  – при пълно съответствие – 10 точки.
 2. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД = Най-ниската предложена цена х 20
Цената предложена от съответния участник

 1. Социална отговорност – максимален брой точки 10.
  Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  – 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.
  – 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.
 2. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице– за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик А и в плик Б се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписването на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.
 4. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 (от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община) няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.
 5. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
  а) в плик „А” се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал.7 вкл. (от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община);
  б) в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл.9, ал.8 (от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община);
  в) двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в 143. ОУ „Георги Бенковски“.
 6. При подаването пликовете на отделните кандидати се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
 7. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в чл.9, от ал.1 до ал.7 вкл. (от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община).
 8. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
 9. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите.
 10. В срок от три работни дни от получаване на протокола на комисията, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.
 11. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.
 12. Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение № 1 (от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община). Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по-дълъг от три учебни години.

ІV. Срок и място за подаване на документите за участие в конкурса:
Начална и крайна дата: 14.06.2024 г. до 24.06.2024 г.(На 19.06.2024 г. и 21.06.2024 г. се провеждат изпити в сградата на 143. ОУ и документи няма да се приемат.)
София, ж.к. „Суха река”
ул. „Тодорини кукли” № 9
143.ОУ „Георги Бенковски”
от 09:00 ч. до 17:00 часа
телефон за контакт: 02/ 846 51 67

Процедурата по отварянето на пликовете на кандидатите ще се проведе на 25.06.2024 г. от 14:00 часа в сградата на 143. ОУ „Георги Бенковски“.

Протокол от решението на комисията

Ирена Дойчинова
Директор на 143. ОУ
„Георги Бенковски“

 • Сподели

# # #