„Образование за утрешния ден“

# # #
  • comments off

„Образование за утрешния ден“

   143. основно училище „Георги Бенковски“ участва  с групи по  Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Създадените групи в 143. ОУ/ Дигитален свят, Диги-час и Дигитална реалност/ имат за цел повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.


Клуб ” Дигитален свят” – ръководител Милена Зафирова

Клуб “Диги-час” – ръководител Мария Жухова   • Сподели

# # #