Нов старт за проект успех

# # #
  • comments off

Нов старт за проект успех

От 03.11.2012 г. в 143 ОУ «Георги Бенковски» стартира вторият етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

След успешното приключване на първия етап от проекта през изминалата учебна година продължава дейността на клубовете в областта на здравното образование, уменията за самостоятелно учене и събиране на информация и дигиталните компетентности. Създадени са нови клубове в областта на природоматематическите науки, комуникативните умения на чужд език и културните компетентности.

         Настоящият проект обезпечава адекватно работата на клубовете за извънкласни дейности и ще благоприятства включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

         Всички занятия са безплатни за учениците и реализирането им е финансирано от проекта.

През учебната 2012/2013 г. дейността по проекта обхваща 270 ученици от І до VІІ клас и се осъществява в 17 клуба и 1 ателие, които работят в следните тематични направления:

Природоматематически науки /три клуба „Архимед” – Іг, ІІа, б клас и клуб „Светът на числата” – ІІ г клас/

Хуманитарни науки /клуб «Приказен свят» – І в клас/

Здравно образование /клуб «Здрави и щастливи» – ІІІ а, б, в клас, клуб «Образование, спорт, здраве» – VІ а, б, в, г клас/

Здравословен начин на живот /клуб «Млад еколог» – ІІ в клас/

Комуникативни умения на чужд език /два клуба «Аз уча английски език» – V а, в, г клас и клуб «Виртуално пътешествие в европейските столици» – също на английски език, ІІІ а клас/

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация /два клуба «Виртуална библиотека» – ІІ б, ІV а, г и V в клас/

Културни компетентности /студио «Арт-студио» – ІІІ а, в и VІІ б клас, два клуба «Към изкуството чрез игра» – V а, б, в клас, клуб «Приложно изкуство» – ІV в клас/

Дигитални компетентности /клуб «Пространствен дизайн и реклама» – V а, б, г и VІІ б, г клас/

               Разнообразните извънкласни форми превръщат училището в желана територия за децата, увеличават възможностите за откриване и творческо развитие на талантите им, запълват свободното им време, насочват ги към предпочитана от тях личностна изява и така подпомагат формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.

               Прилагането на тези дейности прави училищния живот по-полезен, пълноценен и атрактивен, увеличава възможностите за откриване и творческо развитие на дарбите на децата,  осмисля свободното им време, насочва ги към предпочитана от тях личностна изява и така подпомага формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.

  • Сподели

# # #