Нов проект “УСПЕХ”

# # #
  • comments off

Нов проект “УСПЕХ”

От 03.11.2012 г. в 143 ОУ «Георги Бенковски» стартира втория етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

След успешното приключване на първия етап от проекта през изминалата учебна година продължава дейността на клубовете в областта на здравното образование, уменията за самостоятелно учене и събиране на информация и дигиталните компетентности. Създадени са нови клубове в областта на природоматематическите науки, комуникативните умения на чужд език и културните компетентности.
Настоящият проект обезпечава адекватно работата на клубовете за извънкласни дейности и ще благоприятства включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

Всички занятия са безплатни за учениците и реализирането им е финансирано от проекта.

През учебната 2012/2013 г. дейността по проекта обхваща 270 ученици от І до VІІ клас и се осъществява в 17 клуба и 1 ателие, които работят в следните тематични направления:

Природоматематически науки /три клуба „Архимед” – Іг, ІІа, б клас и клуб „Светът на числата” – ІІ г клас/ 

Хуманитарни науки /клуб «Приказен свят» – І в клас/ 

Здравно образование /клуб «Здрави и щастливи» – ІІІ а, б, в клас, клуб «Образование, спорт, здраве» – VІ а, б, в, г клас/ 

Здравословен начин на живот /клуб «Млад еколог» – ІІ в клас/ 

Комуникативни умения на чужд език /два клуба «Аз уча английски език» – V а, в, г клас и клуб «Виртуално пътешествие в европейските столици» – също на английски език, ІІІ а клас/ 

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация /два клуба «Виртуална библиотека» – ІІ б, ІV а, г и V в клас/ 

Културни компетентности /студио «Арт-студио» – ІІІ а, в и VІІ б клас, два клуба «Към изкуството чрез игра» – V а, б, в клас, клуб «Приложно изкуство» – ІV в клас/ 

Дигитални компетентности /клуб «Пространствен дизайн и реклама» – V а, б, г и VІІ б, г клас/ 

Разнообразните извънкласни форми превръщат училището в желана територия за децата, увеличават възможностите за откриване и творческо развитие на талантите им, запълват свободното им време, насочват ги към предпочитана от тях личностна изява и така подпомагат формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.

Прилагането на тези дейности прави училищния живот по-полезен, пълноценен и атрактивен, увеличава възможностите за откриване и творческо развитие на дарбите на децата, осмисля свободното им време, насочва ги към предпочитана от тях личностна изява и така подпомага формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
От втория учебен срок на 2011/2012 г. 143 ОУ ще се включи в тригодишен проект„Да направим училището привлекателно за младите хора” / Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ

Настоящият проект ще осигури адекватно обезпечаване работата на клубовете за извънкласни дейности и ще благоприятства включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

В 143 ОУ ще започнат да функционират 20 клуба с 296 ученици, обхващащи отделни тематични направления в областите на извънкласни дейности, както следва:

Хуманитарни науки / Клуб ”Приказен свят”/ Здравословен начин на живот / Клуб”Млад еколог” и Клуб ”Бърза помощ в училище”/ Комуникативни умения на роден език / Клуб ”Аз и моето семейство”/ Умения за самостоятелно учене и събиране на информация /Клуб ”Традиции и обичаи на моя народ” и Клуб „Аз архивирам”/ Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти / Клуб ”Трудният диалог в училище”, Клуб „Светът около мен” и Клуб „Моят детски свят”/ Културни компетентности – изразяване на идеи, творческо, емоционално и естетическо съпреживяване чрез музика, литература, пластични изкуства / Секция „Цветове и багри в българското везмо” / Дигитални компетентности – използване на електронните средства в дейността, обработка на информация, използване на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява и представя информация / Клуб „Създаваме удивителна презентация”, Клуб „Виртуален туризъм”, Клуб „Изготвяне на компютърни презентации и кратки филмчета” и Ателие „Визуална комуникация – уеб-дизайн, графика и рекламна техника”/.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

– Въздействие върху учениците

Посещаването на различни извънкласни форми в зависимост от потребностите и интересите на децата ще повлияят на личностното и интелектуалното им развитие и изява и като цяло ще подобрят качеството на образователния процес. Създадените възможности за развитие на потенциала ще подмомогнат социалната интеграция на децата и последваща реализация. Учасниците от социално уязвимите групи също ще бъдат повлияни благоприятно, като за повечето от тези деца, училищните извънкласни форми са единствените възможности за развитие на интересите им, при това напълно безплатно.

– Въздействие върху родителите

Обхващането на децата в извънкласни форми е и вид превенция на риска и мярка срещу отпадането от училище. Атрактивните, полезни и занимателни инициативи ще насърчат децата в техните интелектуални търсения, ще създадат чувство за принадлежност към училище. Всички клубове са отворени за посещения от родителите, като в повечето от тях се предвиждат съвместни дейности. Когато освен учителя, а и семейството е съпричастно към интересите на детето, тогава и ефектът от прилагането на извънкласните форми ще бъде много по-добър и ще има дългосрочно действие. Въвличането на родителите към училищните проекти, конкурси и обсъждания ще спомогне за изграждане на позитивна атмосфера на взаимно уважение, толерантност и партньорство. Родителите от социално уязвимите групи ще бъдат значително облекчени от предоставяните безплатни форми за обучение, които при други обстоятелства са трудно достъпни за техните деца.

– Въздействие върху учителите

Реализацията на проектните дейности още повече ще ги мотивира и подкрепи в образователния процес. Чрез подобрените и разширени възможности за общуване между деца и възрастни ще се възпита толерантно отношение към личността, ще бъде насърчена взаимната социализация и ще се подобри училищната и социалната среда.Освен това натрупания опит от проекта ще подобри професионалните компетенции на учителите, които ще бъдат прилагани и в бъдеще.

Разнообразните извънкласни форми ще направя училището желана територия за децата, ще увеличат възможностите за откриване и творческо развитие на талантите им, ще запълнят свободното им време, ще ги насочат към предпочитана от тях личностна изява и така ще подпомогнат формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.

Прилагането на тези дейности ще направи училищния живот по-полезен, пълноценнен и атрактивен, ще увеличи възможностите за откриване и творческо развитие на дарбите и дарованията на децата, ще осмисли свободното им време, ще ги насочи към предпочитана от тях личностна изява и така ще подпомогне формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.

  • Сподели

# # #