Нов проект

# # #
  • comments off

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект  BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

   Основната цел на настоящия проект е свързана с изграждането на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на децатаи учениците със специални образователни потребности за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация.

Специфични цели:

  •     Ранно откриване на ученици, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в училищното образование;
  •      Изграждане на приобщаваща образователна среда и осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
  •     Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект;
  •     Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици с различни видове увреждания и нарушения;

  Очаквани резултати:

  •    Успешно включване на учениците със специални образователни потребности в училищната общност;
  •     Преструктуриране на културната политика и практика в училище така, че те да могат да отговорят на разнообразието на нуждите на учениците;
  •      Приемане на различието като нормално и като един богат ресурс за всички ученици;
  •    Осигуряване на качествено обучение за учениците със специални образователни потребности чрез подходящи учебни програми и поддържащи учебни стратегии;

Към момента в 143 ОУ „Георги Бенковски“ е изграден специално оборудван за целта кабинет обзаведен с необходимите мебели, учебно-технически средства, дидактични материали и учебни помагала, компютърно оборудване. Планувано е с учениците да се работи както индивидуално, така и в класните стаи. За всеки ученик ще се изготвя индивидуална образователна програма и индивидуален тематичен план, съобразени с подходящи педагогически методи и похвати.

  • Сподели

# # #