Критерии за прием в I клас

# # #
  • comments off

Критерии за прием в I клас

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС

 / Раздел III. КРИТЕРИИ от СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г./

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1.Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.– Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на 
детето, издадено от съответната районна администрация 
/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1  от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
8.2.Втора група деца с постоянен/настоящ адрес вприлежащия район на училището повече от 1година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.– Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
8.3.Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година предиподаване на заявлението.– Копие на удостоверение за раждане на детето.
– Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.– Лична карта /за постоянен адрес на родителя/.
– Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.4.Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.– Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5.Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6.Дете с един или двама починали родители – 6 т.Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7.Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т.Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.Удостоверява се от училището.
8.9.Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.10.Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
Копие от удостоверение за раждане на детето.
   Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето
8.11.Деца-близнаци – 5 т.Копия от удостоверения за раждане на децата.
8.12.Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13.В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.
  • Сподели

# # #