Кампания по прием на ученици в VIII клас

# # #

ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД

2024/ 2025 учебна година

  1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-233/ 30.04.2024 г. на началника на РУО – София-град

дневна и дуална форма на обучение

задочна форма на обучение

  1. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – https://mc.government.bg/images/Durjaven%20plan_priem_2024-2025.pdf
  2. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА – https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2024/04/Zapoved_Sportni_Uch.pdf
  1. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

– 5. ВСУ „Пеньо Пенев“ –  https://5vsu-ppenev.com/priem/

–  IV ВСГ „Отец Паисий“ –  Прием – IV СМЕННО-ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ (ve4erna.com)

  1. ПРИЕМ В ДУХОВНИ УЧИЛИЩА – Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“  Прием | (sofia-seminaria.org)

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

УКАЗАНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Кът за електронно подаване на заявления

Запознаване с писмените работи

СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

 ВАЖНО СЪОЩЕНИЕ ЗА НВО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ