Издаване на свидетелство за основно образование

# # #
  • comments off

Издаване на свидетелство за основно образование

1. Наименование на административната услуга

Издаване на свидетелство за основно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт

Чл. 130, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт

Директорът на 143. ОУ „Георги Бенковски“

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт

– Свидетелството се издава на бланка и се подписва и подпечатва в съответствие с изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

– Документът се вписва в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и се въвежда като основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, поддържан от МОН.

5. Начини на заявяване на услугата

Свидетелство се издава на всички ученици, придобили основно образование, без предварително заявяване от тяхна страна.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.

7. Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт

Безсрочен

8. Такси или цени

Не се дължат

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието – София-град

Министерство на образованието и науката

10. Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за издаване на свидетелството се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

ou143@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата

Свидетелствата се получават на място в училището лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, удостоверено с полагане на подпис

  • Сподели

# # #