ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – VII КЛАС

# # #
  • comments off

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – VII КЛАС

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.

на министъра на образованието и науката/

Вид дейностСрок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите27-29 май 2020 г. вкл.
Провеждане на Национално външно оценяване по:

Български език и литература 


Математика
 15 юни 2020 г.,начало 09,00 часа

17 юни 2020 г.,начало 09,00 часа
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способноститедо 08 юни 2020 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:·
изобразително изкуство-


музика-


спорт-
20 юни 2020 г.

23 юни 2020 г.

24-25 юни 2020 г. вкл.
Обявяване на резултатите от НВОдо 29 юни 2020 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способноститедо 26 юни 2020 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способноститедо 02 юли 2020 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 3 юли 2020 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03-07 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2020.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране24-27 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2020 г. вкл.
  • Сподели

# # #