Дейности за преодоляване на проблемното поведение при учениците

# # #
 • comments off

Дейности за преодоляване на проблемното поведение при учениците

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ГР. СОФИЯ

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ.”ТОДОРИНИ КУКЛИ”№ 9

_________________Тел./факс 846-51-67; emailou143@abv.bg_______________

                                    Утвърдил:

                                                                           Директор на 143. ОУ…………………

                                                                                         Ирена Дойчинова

Дейности за преодоляване на проблемното поведение при учениците в 143 ОУ „Георги Бенковски“ през учебната 2017/2018 г.

Разработени съгласно раздел IV, чл. 45 от Наредбата за приобщаващо образование от 27.10.2017 г. и във връзка с Заповед № 112-112//31.10.2017 г. на директора на 143. ОУ за учебната 2017/2018 г.

Настоящите дейности имат за цел прилагането на координирани и последователни усилия за преодоляване на проблемното поведение на учениците и създаване на позитивен организационен климат в 143. ОУ „Георги Бенковски“. За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес в 143. ОУ се прилагат една или повече следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

 1.       Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му
 •          Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, довели до възникването на проблема, при спазване на етичния кодекс на училищната общност.
 •          Класният ръководител съвместно с ученика определя дейности, които да доведат до преодоляване на проблема.
 •           Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на договорените дейности.
 1.       Използване на посредник при решаване на конфликт в училище
 •          Осъществява се в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, който не е страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.
 •          Посредникът в конфликта провежда разговор с всички страни в конфликта за установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на училищната общност.
 •          След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или учениците получават подкрепа от посредника за разрешаването му
 1.       Консултиране на детето или ученика с училищния психолог
 •          Тази дейност се осъществява по препоръка на учителите, на класния ръководител или на друг педагогически специалист.
 •           Консултациите се провеждат от психолога или от педагогическия съветник въз основа на потребностите на детето или ученика.
 1.       Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин
 •          Осъществява се по препоръка на класния ръководител или на друг педагогически специалист.
 •          Дейността по се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти.
 •           Групите се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни специалисти.
 1.       Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности
 •          осъществяват по препоръка на учителите на групата, на класния ръководител или на друг педагогически специалист
 •          Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други, и включват дейности свързани с:

                                I.      Стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство

                              II.     Образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище.

                            III.    Обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците

 1.       Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество)
 •          Осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа.
 •           Индивидуалната подкрепа на ученика може да бъде осъществена от учител от училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на силните му страни и за цялостното му личностно развитие.
 •          Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната подкрепа, за което информира родителя.
 • Сподели

# # #