Дейности по приемане и записване в първи клас

# # #
 • comments off

Дейности по приемане и записване в първи клас

ДЕЙНОСТИ  ПО  ПРИЕМАНЕ  И  ЗАПИСВАНЕ  НА

УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ КЛАС  В  143 ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”

                     ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

БРОЙ  ПАРАЛЕЛКИ – 4 / ЧЕТИРИ/ 

3 /ТРИ/ ГРУПИ С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

№  ДЕЙНОСТСРОККЪДЕ И КАК
1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:     • Заявление за записване – по образец на 143 ОУ(изтегли от сайта на училището – https://www.143ou.com)
  • Копие от удостоверението за раждане на детето
  • Лична карта на родителя за справка
  
           ОТ10.03.2014 г.        ДО 30.05.2014 г.В кабинета напомощник-директора  всеки работен ден от8.00 ч. до 18.00 ч.
2. ИЗНАСЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И СПИСЪК С РЕЗЕРВИТЕ        НА03.06.2014 г.         17.30 ч.• На табло в централното фоайе на училището
3. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ         ОТ04.06.2014 г.         ДО05.06.2014 г./8.00 ч.  18.00 ч/• С оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група /подг. клас/• Здравна карта и лична здравно-профилактична карта• Заявление за изучаване на ЗИП и СИП( изтегли от сайта на училището – https://www.143ou.com) 
4. ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА       /АКО ИМА ТАКИВА/             НА06.06.2014 г.17.30 ч.• На табло в централното фоайе на училището
5. ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА           ОТ09.06.2014 г.ДО
10.06.2014 г./8.00 ч. – 18.00 ч./
В кабинета напомощник-директора
6. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ: 19.06.2014 г. 10.09.2014 г.         ОТ     18.30 ч. По паралелки в класните стаи 

 Критерии за класиране на ученици в  

       първи клас през 2014/2015  учебна година  

1.  Деца сираци или полусираци.

2.  Деца, които имат братя или сестри, ученици в 143 ОУ през настоящата учебна година. 

3.  Деца, живущи в непосредствена близост до 143 ОУ:

 бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

 ул. „Йоаким Груев № 13 – 19, ул. „Тодорини кукли” № 1 – 5

 ул. „Михаил Сарафов” № 1, ул. „Иван Божилов”№ 12

4.  Специфични случаи /удостоверяват се с документ/.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Критериите са приети с решение на Педагогическия съвет

от 22.11.2013 г.

 ………………………………………………………………………………………………

         Какво ще учат първокласниците през учебната

                                 2014 / 2015 година
                                  /31 учебни седмици/
* * *

 >>> Български език и литература – 7 часа седмично
 >>> Математика – 4 часа седмично
 >>> Роден край – 1 час седмично
 >>> Музика – 2 часа седмично
 >>> Изобразително изкуство – 2 часа седмично
 >>> Домашен бит и техника – 1 час седмично
 >>> Физ. възпитание и спорт – 2 часа седмично
 >>> ЗИП Български език и литература – 1 час седмично        
 >>> ЗИП Математика – 1 час седмично
 >>> ЗИП Информационни технологии 1 час седмично
 >>> СИП Английски език – 2 час седмично

Целодневна организация на обучение: от 8.00 ч. до 18.00 ч.

                                      143 ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ПРЕДЛАГА:

 • култура на поведение (в ЧК );
 • групи по четене и овладяване на четивната техника – за І,ІІ и ІІІ кл.(в часовете по бълг. ез. и литература);
 • литературно четене ( във всички класове);
 • интерактивни часове;
 • неограничен интернет достъп;
 • два компютърни кабинета, които се обновяват ежегодно;
 • мултимедиен презентационен кабинет;
 • занимания по интереси – в І, ІІ, ІІІ и ІV кл., в групите за целодневно обучение;
 • участие в проект „УСПЕХ” ;
 • часове във всеки клас със специалисти от по-горна образователна степен;
 • отбори по български език и литература,  математика,  физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, история и цивилизация с цел участия във всички олимпиади, математически състезания и национални конкурси;
 • специализирани часове по писане на есе още от V клас;
 • консултации по всички учебни дисциплини /за ученици с текущ успех под 4.50 – задължително по предварително обявен график/;
 • срочни и годишни дидактически тестове;
 • текущи писмени изпитвания всеки месец;
 • резюмета по всички учебни дисциплини за подпомагане на подготовката за срочните тестове;
 • система за поощрения в учебната работа;
 • специализирана подготовка за кандидатстване след VІІ клас;
 • вокална група – начален курс;
 • извънкласни дейности – футбол, карате, хандбал, шах, народни и спортни танци
 • тематични екскурзии,изнесени обучения по различни учебни предмети;
 • богат библиотечен фонд;
 • ученически стол с готвени ястия;
 • бюфет;
 • целодневно медицински персонал;
 • 24 часа охрана, видеонаблюдение;
 • застраховки на учениците;
 • социална политика /месец юни/ – безплатно лятно училище за учениците от първи клас /курсове по англ. език, приложна математика, спорт/
 • Сподели

# # #