ПРОЕКТ “УСПЕХ” 2013/2014

# # #
  • comments off

ПРОЕКТ “УСПЕХ” 2013/2014

Програма за развитието на извънкласни и

извънучилищни дейности в 143 ОУ „Георги Бенковски”,

град София по ПРОЕКТ 051РО0001-4.2.05 „Да направим

училището привлекателно за младите хора”

/Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/

за 2013/2014 уч. година

През учебната 2013/2014 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ продължава третият, заключителен, етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

Първите два етапа от проекта протекоха при изключителен интерес от страна на учениците, пълна подкрепа и одобрение на родителите и приключиха успешно.

С началото на третия етап ще продължи дейността на клубовете в областта на здравното образование, здравословния начин на живот, уменията за самостоятелно учене и събиране на информация и дигиталните компетентности, клубовете в областта на природоматематическите науки, комуникативните умения на роден език, комуникативните умения на чужд език и културните компетентности.

Проектът обезпечава работата на клубовете и дава възможност да продължат техните извънкласни дейности, както и включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

Всички занятия са безплатни за учениците и реализирането им е финансирано от проекта.

През учебната 2013/2014 г. дейността по проекта обхваща 375 ученици от І до VІІ клас и се осъществява в 24 клуба и 1 студио, които работят в следните тематични направления:

– Природоматематически науки / клуб „Забавна Математика” – ІІ клас и клуб „Светът на числата” – ІІ клас/

– Здравно образование /четири клуба: „Здрави и щастливи“ – ІVклас, два клуба „Здравословно хранене и спорт“ -V и VІ клас, клуб„Сървайвър“ -V и VІ клас /

– Здравословен начин на живот /четири клуба „Млад еколог“ – ІІ, ІІІ и V клас/

– Комуникативни умения на роден език/ два клуба „Литературен калейдоскоп“ – VІІ клас и „Златно перо“ – VІІ клас/

– Комуникативни умения на чужд език /два клуба: „Аз уча английски език“ – VІ клас и

„ English holidays” – І клас/

– Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите/ два клуба: „Приложна математика“ – І клас и „ Математическа дъга“ – І клас/

– Умения за самостоятелно учене и събиране на информация /един клуб: „В училищната библиотека“ – ІІ клас/

– Културни компетентности / пет клуба: „Аз творя“ – ІІІклас, „Млад приложник“ – ІІІ клас , „Приложни изкуства“ – І клас, „Фолклорна палитра“ – ІІ клас и едно студио „Арт-студио“ – ІV клас/

– Дигитални компетентности /два клуба: „ Дизайн и реклама“ – V и VІ клас, „Светът на технологиите“ – ІІ клас /

Групите са напълно съобразени с интересите на учениците. Спесифичните извънкласни и извънучилищни форми на работа повишават мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, дават им допълнителни знания, съобразно техните желания и потребности, развиват творческия им потенциал и изграждат полезни умения в избраната от тях сфера.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, откриване на нови таланти, самостоятелност и изграждане на умения.

Работата на клубовете осмисля свободното време на учениците, като им дава право на избор относно предпочитаната от тях изява. Привличайки вниманието им в градивна насока, ги предпазва от деструктивно поведение.

Дейността по проекта прави 143 ОУ „Георги Бенковски” много по-привлекателно за младите хора и подпомага ценностното изграждане на личността им, съобразно изискванията на съвремието.

  • Сподели

# # #