Прием за първи клас

# # #
  • comments off

Прием за първи клас

ДЕЙНОСТИ  ПО  ПРИЕМАНЕ  И  ЗАПИСВАНЕ  НА УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ КЛАС  В  143 ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”

ЗА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

БРОЙ  ПАРАЛЕЛКИ  І  КЛАС – 4 / ЧЕТИРИ/БРОЙ ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ  (ЗАНИМАЛНИ) І КЛАС /ПИГ/ – 3 /ТРИ/
             ДЕЙНОСТ    СРОК    КЪДЕ И КАК
1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:      • Заявление за записване – по образец на 143 ОУ, изтегли от сайта на училището –https://www.143ou.com
  • Копие от акта за раждане на детето
  • Лична карта на родителя за справка
       ОТ03.01.2011г.В кабинета напомощник-директора  всеки работен ден от8.30 ч. до 18.00 ч.
2.ИЗНАСЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ27.05.2011г.     18.00 ч.• В сайта на училището• На табло във фоайето на училището
3.ИЗНАСЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И СПИСЪК С РЕЗЕРВИТЕ27.05.2011г.     18.00 ч.• В сайта на училището• На табло във фоайето на училището
4.ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ       ОТ01.06.2011г.      ДО08.06.2011г. /8.30 ч.         18.00 ч/• С оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група• Здравна карта и лична здравно-профилактична карта• Заявление за изучаване на ЗИП и СИП – изтегли от сайта на училището – https://www.143ou.com
5.ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА  /АКО ИМА ТАКИВА/         НА10.06.2011г.• В сайта на училището• На табло във фоайето на училището
6.ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА       ДО14.06.2011г.В кабинета напомощник-директора
7.РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:• 16.06.2011 г.• 08.09.2011 г.        ОТ    18.30 ч.По паралелки в класните стаи 

Какво ще учат първокласниците

през учебната 2011/2012 година
           /31 учебни седмици/

 > Български език и литература – 7 часа седмично
 > Математика – 4 часа седмично
 > Роден край – 1 час седмично
 > Музика – 2 часа седмично
 > Изобразително изкуство – 2 часа седмично
 > Домашен бит и техника – 1 час седмично
 > Физ. възпитание и спорт – 2 часа седмично
 > ЗИП Български език и литература – 1 час седмично        
 > ЗИП Математика – 1 час седмично
 > ЗИП Английски език – 1 час седмично
  > СИП Компютърът, моят помощник – 1 час седмично

   Начало на учебния ден8:00 ч.
   Край на учебния ден: 12:00 ч.

  • Сподели

# # #