“Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

# # #
  • comments off

“Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

 Динамиката на съвременното общество изисква непрекъснато личностно и професионално усъвършенстване. Особено необходимо е това в областта на образованието. Учителят трябва да притежава освен знания, но и умения, за да провокира интерес, да бъде адаптивен, креативен, отворен към промените.

  Затова 143.ОУ “Георги Бенковски” се включва в проект BG05М20З001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   През месец декември 2018 г. 40 учители се обучават на тема “Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес” с лектор г-н Младен Владимиров, обучителна организация “РААБЕ България ЕООД”.

  • Сподели

# # #