Проекти

Нов проект "УСПЕХ"

01.05.2016

Нов проект "УСПЕХ"

От 03.11.2012 г. в 143 ОУ «Георги Бенковски» стартира втория етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

Прочетете повече
Клуб "Към изкуството - чрез игра" - Шуманска

09.05.2016

Клуб "Към изкуството - чрез игра" - Шуманска

Клуб "Към изкуството - чрез игра" Ръководител: Румяна Шуманска

Прочетете повече
Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Лазарова

13.05.2016

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Лазарова

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" Ръководител: Мария Лазарова

Прочетете повече
Нов проект

01.01.2016

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

Прочетете повече