Трето класиране

                            Уважаеми родители,

На 18.06.2018 г. в 17:00 ч. в присъствието на:

  1.  Александър Ангелов – член на Обществения съвет към 143. ОУ
  2.  Иванка Ценкова – заместник-директор на 143. ОУ
  3.  Йонка Нешева – главен учител в 143. ОУ,

госпожа Емилия Христова – технически секретар в 143. ОУ, приложи процедурата по т.8.13 от допълнителните критерии на Системата за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. приета от СО и изтегли  следният входящ номер:

  1. Вх.№ ПУУП – 1329/14.06.2018 г.

Записването ще се извърши на 19.06.2018 г.

                                                        от Ръководството