Хайде на училище!

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”, ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02/846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С оглед на епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, към началото на учебната 2020/2021 година в 143. ОУ „Георги Бенковски“ желаем да Ви информираме за предприетите мерки и правилата, които следва да се спазват за осигуряване на безопасен учебен процес:

 1.       Придържане към общите препоръки за социална дистанция
 2.       Поддържане на лична хигиена за предпазване от COVID-19:
 •          редовно измиване на ръцете с топла вода и течен сапун;
 •          ползване на средства за дезинфекция.
 1.       Задължително носене на лични предпазни средства (маски или шлемове):
 •          в общите закрити части на учебната сграда - фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 •          в класните стаи и другите учебни помещения от учителите, които преподават на ученици от повече от единна паралелка. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 •          носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание;
 •          маските за учениците се осигуряват от децата, респективно от техните родители.
 1.       Регулярна дезинфекция на повърхностите – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.
 2.       Редовно проветряване на учебните стаи по време на междучасие.
 3.       Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси и работа по проекти.
 4.       На територията на училището е обособено място за временно отделяне на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
 5.       Всекидневно осъществяване на медицински филтър на входа на училище преди началото на учебните часове за наличие на грипоподобни симптоми.
 •            Лица и ученици във видимо нездравословно състояние няма да бъдат допускани до училище!
 1.       Прилагане на задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището, както следва:
 •            ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място, докато не се прибере у дома;  
 •            на ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му;
 •            незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
 •            след като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция;
 •            стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки;
 •            ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
 1.   В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:
 •            родителите са длъжни да информират класен ръководител, медицинското лице в училище, друг педагогически специалист или директора на училището, който незабавно се свързва със СРЗИ  ѝ предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на СРЗИ;
 •            в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище;
 •            идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от СРЗИ и се предписват на директора на училището;
 •            лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят учениците от същата паралелка, класният ръководител (в начален етап на образование), учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице, други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице.
 1.   В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на учител/служител на 143. ОУ:
 •            лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със СРЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството, и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай;
 •            директорът на училището предоставя на СРЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на СРЗИ;
 •            идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от СРЗИ и се предписват на директора на училището;
 •            в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище;
 •            лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят учениците от паралелката в начален етап, на които учителят е класен ръководител, учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице, други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице.
 1.   143. ОУ ще уведомява родителите ежеседмично, като изпраща електронни съобщения чрез електронния дневник, относно епидемичната ситуация в училището.
 2.   143. ОУ ще уведомява родителите извънредно, като изпраща електронни съобщения чрез електронния дневник, при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището.

 

 

           ОТ РЪКОВОДСТВОТО