КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ГР. СОФИЯ,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

тел.: 02 / 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

__________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с Решение №136 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г., и с решение на педагогически съвет на 143.ОУ „Георги Бенковски” се обявява конкурс по документи за следните допълнителни педагогически услуги:

 

 1.         Карате
 2.         Баскетбол
 3.          Шах
 4.         Футбол
 5.         Спортни танци
 6.         Зумба

 

 

Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

    

І. Необходими документи за участие в конкурса:

 

 1.         Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 2.          Заявление за участие ;
 3.         Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 4.       Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;
 5.           Свидетелство за съдимост /за преподавателите/ - в срок на валидност;
 6.          Документ от психодиспансер /за преподавателите/;
 7.         Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите;
 8.          Референции;
 9.          Проект на договор Приложение № 1 (попълват данните на кандидата и се подписва от него)
 10. Оферта, която да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик;

д) социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) размер на отстъпката в % от събраните такси, който Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на 143 ОУ „Георги Бенковски”

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

 

Срок за подаване на документите за участие в конкурса - от 04.09.2017г. до 09.09.2017г.

 

ІІ.Критерии за оценка на офертите:

 •             ниво на квалификация на преподавателите;
 •             професионален опит в предлаганата извънкласна дейност;
 •          програма за обучение на децата;
 •          цена за обучение на децата за 1 учебен час;
 •          размер на отстъпката в % от събраните такси за обогатяване на       материалната и дидактична база;
 •          социална отговорност.

 

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса

 

 1.          По документи от комисия, определена със заповед на директора на 143.ОУ „Георги Бенковски” в състав :

-      главен учител и учители от 143.ОУ „Георги Бенковски”;

-      представител на УН при 143.ОУ „Георги Бенковски”;

 1.          Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора.
 2.          Конкурсът се провежда по документи след представяне на минимум две оферти.
 3.          Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два плика:

А/ в плик „А” се поставят документите т.1 до т.7 от раздел І

     Б/ в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта .

     В/ двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик.

Пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.

 1.        Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай че установи непълнота в представените документи или неспазване на изискванията по точка .
 2.    Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 10 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на 143 ОУ.
 3.    Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 6, няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със Заповед на директора.
 4.    Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класираните, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка
 5.    В тридневен срок от получаване на протокола, директорът издава Заповед за и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат, а всички останали участници се уведомяват писмено.
 6.                Със спечелилия кандидат/юридическо лице/, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор за една учебна година, съгласно типов образец, предоставен от учебното заведение при подаване на документите за участие в конкурса. Договорът се сключва между директора на 143.ОУ „Георги Бенковски” и фирмата – изпълнител след извършен предварителен контрол за законосъобразност, съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС.
 7.                Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време извън задължителните регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления, съгласно ДОС и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.
 8.                Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя/родителя.

 

 

ІV.Място за подаване на документите:

 

София

ж.к. ”Суха река ”

ул. ”Тодорини кукли” №9

143.ОУ „Георги Бенковски”

от 04.09.2017 г. до 09.09.2017 г.

от 9:00 до 17:00 часа

телефон за контакт: 02/ 846 51 67

  

     Директор:

               /И. Дойчинова/