Удължен срок

ЗАПОВЕД

 № 388-388/29.01.2018 г.

 

На основание Заповед № 356-356/17.01.2018 г. на директора на 143.ОУ и във връзка с необходимостта от провеждане на вътрешна процедура за възлагане на поръчка  чрез събиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ Георги Бенковски", гр.София за 2018 година“, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. на Министерски съвет  и във връзка с чл. 188, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Удължавам първоначалния срок за събиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ Георги Бенковски", гр.София за 2018 година“, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. на Министерски съвет  до 06.02.2018 г. до 17:00 ч.

2. След изтичане на удължения срок, отварянето на получените оферти да се извърши на 07.02.2018 г. в 13:00 ч. в сградата на 143.ОУ.

3. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, заедно с настоящата заповед да се публикува на профила на купувача.

 

С настоящата заповед да бъдат запознати съответни длъжностни лица за сведение и изпълнение от Надежда Владимирова – заместник- директор АСД.

 

 

 

Директор на 143. ОУ:(подпис, защита на личните данни по ЗЗДЛ)

                / Ирена Дойчинова/

 

Запознат със заповедта: 

                   Н. Владимирова-(подпис, защита на личните данни по ЗЗДЛ)