Проекти

Нов проект "УСПЕХ"

01.05.2016

Нов проект "УСПЕХ"

От 03.11.2012 г. в 143 ОУ «Георги Бенковски» стартира втория етап от тригодишния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/.

Прочетете повече
Клуб "Към изкуството - чрез игра" - Шуманска

09.05.2016

Клуб "Към изкуството - чрез игра" - Шуманска

Клуб "Към изкуството - чрез игра" Ръководител: Румяна Шуманска

Прочетете повече
Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Лазарова

13.05.2016

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" - Лазарова

Клуб "Традиции и обичаи на моя народ" Ръководител: Мария Лазарова

Прочетете повече
no-img

13.12.2016

Проект "Твоят час"

От новата 2016/2017 учебна година в 143 ОУ „Георги Бенковски“ ще стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетете повече